ประวัติท่านรองสุชาติ

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

(รอง ผอ.สพป.พย.2)ประวัติ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อ ................................... คู่สมรส นางอารีย์ ศศิภัทรกุล
บุตร จำนวน 2 คน (ชาย 2 คน)
บรรจุเข้ารับราชการ ......................................
ตำแหน่ง อ.1 ระดับ 3 
......................................................................................... 
ประสบการณ์ 
- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................
- ......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................
- .......................................................................................
------------------------------------------------------------------------
Comments